ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

102

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

51

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

8

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

101

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

102

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

32

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,204

ครูและบุคลากร

สนง.
80
รร.
1,124
ตาราง

25

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,204

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ69 /68%
ปฐมวัย - ม.ต้น32 /31%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 51 /50%
ขนาดกลาง 49 /48%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 51 /50%
ขนาดที่ 2 27 /26%
ขนาดที่ 3 13 /13%
ขนาดที่ 4 8 /8%
ขนาดที่ 5 3 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นาย ประภาส พลไชย
  • ืนายจิรวัฒน์ เขียวมะหา
102 โรงเรียน

3 อำเภอ
นากลาง

42 โรงเรียน

ตาราง
นาวัง

24 โรงเรียน

ตาราง
สุวรรณคูหา

36 โรงเรียน

ตาราง

12 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1

103 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาวัง 1

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาวัง 3

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 2

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 3

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 4

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 5

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 1

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 2

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 3

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 4

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2023.1.KAOPUNHOT