วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย0226225 -1236 11236
ระดับประถมศึกษา0706720 14751 31738 -13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0111113 2112 -1110 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม01,0431,058 151,099 411,084 -15