วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

xx
รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย03,3233,286 -373,068 -2183,115 47
ระดับประถมศึกษา011,94711,742 -20511,657 -8511,593 -64
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น02,4342,420 -142,358 -622,254 -104
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000 -140 -620
รวม017,70417,448 -25617,083 -36516,962 -121
ห้องเรียน01,0431,058 151,099 411,084 -15