ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 48.81 30.87 36.03 29.34 36.26
2562 44.32 -4.49 28.26 -2.61 31.84 -4.19 26.74 -2.60 32.79 -3.47
2563 51.11 6.79 26.54 -1.72 35.24 3.40 32.40 5.66 36.32 3.53
2565 49.14 -1.97 23.11 -3.43 34.54 -0.70 29.64 -2.76 34.11 -2.21
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2023.1.KAOPUNHOT