ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

61

เพศชาย 23 /38%
เพศหญิง 38 /62%

ในโรงเรียน

659

เพศชาย 206 /31%
เพศหญิง 453 /69%

ในสำนักงาน

61

ศึกษานิเทศก์13 /21%
เจ้าหน้าที่ธุรการ10 /16%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /16%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /7%
ยาม3 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
แม่บ้าน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /3%
นักวิชาการศึกษา2 /3%
นักทรัพยากรบุคคล2 /3%
นักจัดการงานทั่วไป1 /2%
ช่างไม้1 /2%
ช่างไฟฟ้า1 /2%
ช่างปูน1 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
พนักงานราชการ1 /2%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /2%

ในโรงเรียน

850

ครู504 /59%
ผู้อำนวยการโรงเรียน99 /12%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)68 /8%
ครูผู้ช่วย53 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)36 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)29 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)19 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)17 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)11 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)5 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%

ในสำนักงาน

61

ชำนาญการพิเศษ28 /46%
ไม่มีวิทยฐานะ19 /31%
ชำนาญการ5 /8%
ปฏิบัติงาน5 /8%
เชี่ยวชาญพิเศษ3 /5%
เชี่ยวชาญ1 /2%

ในโรงเรียน

850

ไม่มีวิทยฐานะ310 /36%
ชำนาญการพิเศษ257 /30%
162 /19%
เชี่ยวชาญพิเศษ65 /8%
ชำนาญการ49 /6%
ปฏิบัติงาน4 /0%
1 /0%
ชำนาญงาน1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%

ในสำนักงาน

61

ปริญญาโท26 /43%
ปริญญาตรี19 /31%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /13%
ปริญญาเอก5 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /5%

ในโรงเรียน

850

ปริญญาตรี422 /50%
ปริญญาโท177 /21%
162 /19%
ปริญญาเอก62 /7%
ต่ำกว่าอนุปริญญา17 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า9 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

1

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย บุญชู  สิทธิสอน

ในโรงเรียน

24

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง อำคา ภูพวกบ้านอาบช้าง
2นาง วราภรณ์ ขันตีบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
3นาย สำอาง อดทนห้วยหานประชาสรรค์
4นาย ประกิต ศรีพิมพ์เมืองบ้านโป่งแคศรีถาวร
5นาย สมบูรณ์ ประโพธิศรีบ้านโป่งแคศรีถาวร
6นางสาว อ่อนสา เกตุแก้วบ้านกกค้อกกโพธิ์
7นาง วัชรีพร ชินชัยพงษ์บ้านกกค้อกกโพธิ์
8นาง วาสนา ชำนาญช่างนครชัยประชาสรรค์
9นาง สุดาวดี ชนะพาลนครชัยประชาสรรค์
10นาง รังสิมา บุญมีบ้านโนนเมือง
11นาง สุรีย์มาศ แดงวงค์บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
12นาง ทิพวัลย์ บุตรโคตรบ้านนาไร่
13นาย สันติ พรหมทองบ้านนาด่าน
14นาย รังสรรค์ ฉิมนิลบ้านโคกนกสาริกา
15นาง ทิพย์มาลี สารกรณ์บ้านโคกนกสาริกา
16นาย ประเสริฐ ศรีกุลวงศ์บ้านโคกนกสาริกา
17นาง ทิพวรรณ สมยืนเทพคีรีพิทยาคม
18นาย ทะนง เสวะนาบ้านโคกนาเหล่า
19นาย ธีรพงษ์ ดอนมูลบ้านผาวัง
20นาง พรสุดา ดอนมูลบ้านผาวัง
21นาง ศุภลักษณ์ มัตกิตบ้านผาวัง
22นาย วรักษ์ ไชยพรมมาบ้านไทยนิยม
23นาย สาคร สังวงศ์บ้านโคกหนองบัว
24นาง ดำเนิน สิงห์เเสงชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT