ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

69

เพศชาย 25 /36%
เพศหญิง 44 /64%

ในโรงเรียน

809

เพศชาย 239 /30%
เพศหญิง 570 /70%

ในสำนักงาน

76

ศึกษานิเทศก์18 /24%
เจ้าหน้าที่ธุรการ11 /14%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /13%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
พนักงานราชการ4 /5%
นักวิชาการศึกษา3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการเงินและบัญชี3 /4%
นักทรัพยากรบุคคล2 /3%
แม่บ้าน2 /3%
ยาม2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักการภารโรง1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ช่างไม้1 /1%
ช่างไฟฟ้า1 /1%
ช่างปูน1 /1%

ในโรงเรียน

1,148

ครู696 /61%
ผู้อำนวยการโรงเรียน99 /9%
ครูผู้ช่วย97 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)69 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)60 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)43 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)25 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)24 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)11 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)9 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)3 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

76

ชำนาญการพิเศษ26 /34%
ไม่มีวิทยฐานะ21 /28%
เชี่ยวชาญพิเศษ10 /13%
ชำนาญการ8 /11%
6 /8%
ปฏิบัติงาน4 /5%
ชำนาญงาน1 /1%

ในโรงเรียน

1,148

ไม่มีวิทยฐานะ448 /39%
298 /26%
ชำนาญการพิเศษ274 /24%
ชำนาญการ61 /5%
เชี่ยวชาญพิเศษ56 /5%
ปฏิบัติงาน8 /1%
ชำนาญงาน1 /0%
1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%

ในสำนักงาน

76

ปริญญาโท30 /39%
ปริญญาตรี24 /32%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /11%
6 /8%
ปริญญาเอก5 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

1,148

ปริญญาตรี553 /48%
298 /26%
ปริญญาโท212 /18%
ปริญญาเอก53 /5%
ต่ำกว่าอนุปริญญา21 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า10 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

24

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย มิ่ง พฤกษติกุลบ้านกุดดินจี่
2นางสาว บุญฮู้ งามขำบ้านกุดดินจี่
3นาง ณัฏยา ศิลาสัยบ้านอาบช้าง
4นาย ประสงค์ เหนือร้อยเอ็ดกุดแห่วิทยา
5นาง สมคิด กุลกั้งบ้านป่าแดงงาม
6นาง เฉลียว เพียแก่นบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
7นาย สิทธิชัย พรหมราชบ้านโป่งแคศรีถาวร
8นางสาว ปราณี บุญสิทธิ์บ้านกกค้อกกโพธิ์
9นางสาว จรัส สุนทรเพราะนครชัยประชาสรรค์
10นาง สีนวล วงระครบ้านโนนไหมโนนศิลา
11นาง บุญเพ็ง แสนคำบ้านภูพระโนนผักหวาน
12นาง สังวาล สอนเมืองบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
13นาง ชุลี ไสยสัตย์บ้านฝั่งแดง
14นาย อภิชัย ภูนาโคกบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
15นาย ชัยยง ผาจวงบ้านกุดฮู
16นาง สุวมล พันธะศรีบ้านนาด่าน
17นาง รัศมี บุญดอนยางบ้านโนนงามวิทยา
18นาง กัลยารัตน์ โกมุทธพงษ์โนนอุดมศึกษา
19นาย สว่าง จิตรจักร์บ้านต่างแคน
20นาง พรรณิภา โพธิวรรณบ้านต่างแคน
21นาง เคลือวัลย์ แพงศรีบ้านคลองเจริญ
22นาย ถนอม รัตนศรีนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
23นาย บุญจันทร์ ประทุมชัยบ้านโคกนาเหล่า
24นาง สมปอง อุ่นทะยาบ้านนาสุรินทร์
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT