ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

62

เพศชาย 21 /34%
เพศหญิง 41 /66%

ในโรงเรียน

796

เพศชาย 241 /30%
เพศหญิง 555 /70%

ในสำนักงาน

67

ศึกษานิเทศก์16 /24%
เจ้าหน้าที่ธุรการ10 /15%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /15%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /10%
ยาม3 /4%
นักวิชาการศึกษา3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักทรัพยากรบุคคล2 /3%
แม่บ้าน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /3%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /1%
ช่างไม้1 /1%
ช่างไฟฟ้า1 /1%
ช่างปูน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
พนักงานราชการ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,108

ครู670 /60%
ครูผู้ช่วย96 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน95 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)75 /7%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)52 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)40 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)25 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)19 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)13 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)10 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%

ในสำนักงาน

67

ชำนาญการพิเศษ25 /37%
ไม่มีวิทยฐานะ19 /28%
เชี่ยวชาญพิเศษ9 /13%
ชำนาญการ6 /9%
ปฏิบัติงาน4 /6%
3 /4%
ชำนาญงาน1 /1%

ในโรงเรียน

1,108

ไม่มีวิทยฐานะ423 /38%
ชำนาญการพิเศษ287 /26%
268 /24%
เชี่ยวชาญพิเศษ61 /6%
ชำนาญการ60 /5%
ปฏิบัติงาน5 /0%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%

ในสำนักงาน

67

ปริญญาโท27 /40%
ปริญญาตรี21 /31%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /12%
ปริญญาเอก5 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%
3 /4%

ในโรงเรียน

1,108

ปริญญาตรี540 /49%
268 /24%
ปริญญาโท209 /19%
ปริญญาเอก58 /5%
ต่ำกว่าอนุปริญญา22 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า10 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

20

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย มงคล สุภกรรมบ้านกุดดินจี่
2นาง สิริพรรณ จันทะเดชบ้านกุดดินจี่
3นาง จำรัส บุตรพรหมบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
4นาย วิชัย มั่นยืนบ้านป่าแดงงาม
5นาย จรัญ รัตนสีลาบ้านโนนเมือง
6นาย สมยศ บุญประคมบ้านภูพระโนนผักหวาน
7นาง สมพักตร์ ทารสบ้านฝั่งแดง
8นาย ครองภพ คำโมงบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
9นาย สุจินต์ จันทร์ชมภูบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
10นาง สงบ บุญวิเศษบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
11นาย เพลิน คำไร่บ้านนาไร่
12นาง สุอาภา บัวแก้วบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
13นาย ปกรณ์ ภิวัฒนศิริบ้านนาสี
14นาย คำผาย พลเพชรบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
15ว่าที่ร้อยตรี ถิรธนา ดวงเศษวงศ์เทพคีรีพิทยาคม
16นางสาว กอบกุล ซิ้มเจริญบ้านนาสมนึก
17นางสาว อรุโณทัย ศิริสมพงษ์บ้านนาสมนึก
18นาย สมควร แสนแก้วบ้านวังสำราญ
19นาง พรสุภัค เชื้ออุ่นบ้านผาวัง
20นาย อุดร สิงห์เเสงชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT