ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
ดงสวรรค์วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020017
PERCODE 6 หลัก760093
กระทรวง 10 หลัก1039760093
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดงสวรรค์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Dongsawanwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงสวรรค์
ตำบลดงสวรรค์
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสdongsawan@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4532817132
Longitude
102.201791585

KM.

นาย อาณกร คำเหมือน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาย วิทยา นาลา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อภิสิทธิ์ สิมมะลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรวดี เหลาอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นลินรัตน์ ต้นตะภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรอนงค์ อาจมูลตรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปัญญา คำสีโห
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว เนตรดาว วงษ์โท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นรินทร์ นามโยธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เดชา นามกันยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภัค ศรีมาคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรทัย โม้แพง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิศดา คะสา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวลักษณ์ จันทะชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นางสาวภัทราภรณ์ บุตรพรหม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กััญญาณัฐ ถาจัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประณพ บุญประเสริฐ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ปิติชา วงษ์เสียงดัง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ชลดา นากา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เนติพงษ์ ระดาบุตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญารักษ์ จันใด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุไรรัตน์ พิมพิศาล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ ลือคำหาญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หนึ่งฤทัย ปัสสาคำ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จรรยาภรณ์ อยู่สอน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุวเรศ วงษ์จันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน