ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020039
PERCODE 6 หลัก760113
กระทรวง 10 หลัก1039760113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsawanchaimongkol school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42315435
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.1973697
Longitude
102.1597041

KM.

นาย นิคม บุญเรืองศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ภาวิณี ศรีเจริญไพบูลย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาวสาว จันทร์หอม ภูโคกยาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง ดวงแก้ว ปินตาวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง ภาณุมาศ แสนพรมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย มนัส แสนพรมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นาคญา จันทร์หาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ศิริวรรณ ปันบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว พนิดา วงษ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง วราภรณ์ เพชรนอก
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อภิชัย ภูนาโคก
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว เบญจวรรณ กองจันทร์ดี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน