ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านหนองค้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020088
PERCODE 6 หลัก760309
กระทรวง 10 หลัก1039760309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkho
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองค้อ
ตำบลนาแก
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42951535
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3810899
Longitude
102.058969

KM.

นางสาว สาวสุภัทรา ไชยศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง พิสมัย ศรีสาลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญรัตน์ ป้องเขต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไกรฤกษ์ สิมงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญญาพัชร บุดดีเหมือน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธรณินทร์ มีพลงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง เบญจวรรณ แก่งจำปา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชฎาทิพย์ สาริยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว นุชรินทร์ ดอนมั่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย กิระพงษ์ ชัยคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เทอดเกียรติ สมแค้ว
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อนิตา สาริยา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย บุญทำ วอหล้า
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน