ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนาแก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020090
PERCODE 6 หลัก760303
กระทรวง 10 หลัก1039760303
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแก
ชื่อ (อังกฤษ)Baannakae
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาแก
ตำบลนาแก
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42951508
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://113.53.226.93/~nakae
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.36581167
Longitude
102.0691617

KM.

นาย สุพินิจ ปะวะลัง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง ปณัฏฎา ชินบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย เสถียร ลำโกน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิศารัตน์ หนองเส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพร เอกนพพระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณรงฤทธิ์ ณะศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จรรยพร ศรีลาห้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยธิดา เวชกามา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว เมธาพร มณีโชติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง วารี ทิพชรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว ปิยธิดา สาเกต
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หนูพิษ ประทุมศาลา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วทัญญู พลไชย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัฒนาภรณ์ พาหะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุดารัตน์ คำปิ่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย หลอด แสนแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน