ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
เกษตรนาสมหวังสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020095
PERCODE 6 หลัก760316
กระทรวง 10 หลัก1039760316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เกษตรนาสมหวังสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Kasetnasomwungsamukee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสมหวัง
ตำบลนาเหล่า
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-109867
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.292374362
Longitude
102.079468038

KM.

นาย นิด ทองพูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อนุรีย์ สารีแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรวดี โพธิ์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปรีชยา ปิ่นคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง สมรื่น สิทธิยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุภาพร จันทร์ปัญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว ธัญญารัตน์ แดงพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย โพธิวัฒน์ พรหมเมตตา
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน