ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนากลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020096
PERCODE 6 หลัก760313
กระทรวง 10 หลัก1039760313
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนากลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Naklang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านนากลาง
ตำบลนาเหล่า
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3238058616
Longitude
102.077477704

KM.

นาย ชาญชัย ชัยสงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง สมใจ จันทะเมธิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัตนา หมุนสา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กนิษฐา ศรีนาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เกตุกนก ป้านภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว คำฝน สารีอาจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สามารถ สารีแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อำนวย จันทร์โททึก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนิตา ทับทิม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัณปภากร ต้อนทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พีรพล ปวงสุข
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว เจนจิรา เหตุเกษ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บุญช่วย คุ้มตะบุตร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน