ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโคกหนองบัว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020104
PERCODE 6 หลัก760310
กระทรวง 10 หลัก1039760310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)khoknongbua
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกหนองบัว
ตำบลวังปลาป้อม
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkoknongbua14@hotmail.com
เว็บไซต์www.facebook.com/koknongbua
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.448609989
Longitude
102.000345869

KM.

นาย เทอดศักดิ์ นิสังกาศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว นุสรา ทองอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาย อัครพงศ์ อิ่มนาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุลาลักษณ์ โสภาลัคณ์สกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจียม ภักดิ์มี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เสถียร โปร่งจิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิภาพร พลศักดิ์ขวา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มุจรินทร์ อัคการ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จณิสตา กรังสูงเนิน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว คณิตา ปัญญา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย ธนวัฒน์ บุตรทา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน