ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020005
PERCODE 6 หลัก760089
กระทรวง 10 หลัก1039760089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nonsawangbovonvitaya
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนบวร
ตำบลกุดดินจี่
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42357236
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.nb2.go.th/nonsawang1/nonsawang
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3415841062
Longitude
102.259500715

KM.

นางสาว ทับทิม มีทา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
. โรงเรียน บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิราพร มาเบ้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มัทนา จันทร์เขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธาดา ภูพวก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลัดดาวรรณ โยธานันท์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ฐานพัฒน์ แสนศรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน