ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านผาซ่อนโชคชัย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020054
PERCODE 6 หลัก760240
กระทรวง 10 หลัก1039760240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาซ่อนโชคชัย
ชื่อ (อังกฤษ)phazonchokchai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาซ่อน
ตำบลดงมะไฟ
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950084
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.nb2.go.th/phazon/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5964808
Longitude
102.1920984

KM.

นาง พนารัตน์ บุญเลิศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย ทศพร ศรีหาภูธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สีวลี พุ่มพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณีพรรณ คันธี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทินกร จักษุทิพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ ร.ต. สุริยะ สุทธิโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนนิกานต์ ระภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยะพร โพธิ์วงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัทธมกร บุญเกิดแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิไลลักษณ์ พิมพ์ยำกา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มิตรชัย พิมพ์ยำกา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย องอาจ ยนจอหอ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปวีณา น้ำรัก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศุภลักษณ์ ขุนโมกข์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พิทักษ์ ระภักดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศักดิ์ดา เสนสาย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลลิดา พิมพ์ยำกา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน