ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
อนุบาลสุวรรณคูหา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020081
PERCODE 6 หลัก760205
กระทรวง 10 หลัก1039760205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลสุวรรณคูหา
ชื่อ (อังกฤษ)Anubansuwannakuha
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านเลขที่ 150
ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42372253
อีเมล์แอดเดรสAnubalAnubal@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760205
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5628697581
Longitude
102.282077312

KM.

นาย วีระยศ สิมลี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ศิริอร เขียวศิริ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวรรณา จำปาศักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง ปุณณกันต์ บุญฮวด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อริสา เรืองชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชรินต์ พลวาปี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิตรา เทพวารินทรามาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิรัตน์ ศรีเศษพิมพ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิมลพรรณ แฟร์ฮัท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภาวดี เหล่าอุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อุทัย พูลพรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สนธยา วรรณกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เดชศักดา ตาวะสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ประภาพร โคตะวัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุญชิรา อุตสาหะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิตอารีย์ ราชคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อินทิรา รักษาสิท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อดิสร สาคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศศิธร ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชดาพร วรสีนา
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชุติมา บุญธรรม
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมศรี หงษ์กง
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไพรินทร์ สุทแสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน