ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020100
PERCODE 6 หลัก760322
กระทรวง 10 หลัก1039760322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthumchanginplangschool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาอินทร์แปลง
ตำบลวังทอง
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3379592
Longitude
102.021773

KM.

นาง อโนมา สมันต์ศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง ยุวรี วงษ์วังทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นางสาว วิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สังวาลย์ คลังชำนาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว พัชรา สุนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชโลธร พรมลารักษ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธีรศักดิ์ สาระรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิสา จำปาหอม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน