สพป.นภ.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15266118
4%
913:1
อนุบาล 27236891,412
45%
11512:1
อนุบาล 38327481,580
51%
11314:1
ระดับปฐมวัย1,6071,5033,110
18%
23713:1
ประถมศึกษาปีที่ 19198891,808
15%
12714:1
ประถมศึกษาปีที่ 29249241,848
16%
12814:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,0561,0032,059
18%
12117:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,0779752,052
18%
12516:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0079441,951
17%
12116:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,0109621,972
17%
13015:1
ระดับประถมศึกษา5,9935,69711,690
68%
75216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1451360811
34%
3722:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2404364768
33%
3820:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3410363773
33%
3721:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,2651,0872,352
14%
11221:1
รวมทั้งสิ้น8,8658,28717,152
100%
1,10116:1