สพป.นภ.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16357120
4%
815:1
อนุบาล 27657701,535
49%
11413:1
อนุบาล 37467141,460
47%
11413:1
ระดับปฐมวัย1,5741,5413,115
18%
23613:1
ประถมศึกษาปีที่ 19188231,741
15%
12214:1
ประถมศึกษาปีที่ 29478931,840
16%
11716:1
ประถมศึกษาปีที่ 39469401,886
16%
12615:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,0831,0152,098
18%
12517:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0709912,061
18%
11917:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,0119561,967
17%
12915:1
ระดับประถมศึกษา5,9755,61811,593
68%
73816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1448333781
35%
3721:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2414345759
34%
3721:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3379335714
32%
3620:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,2411,0132,254
13%
11020:1
รวมทั้งสิ้น8,7908,17216,962
100%
1,08416:1