สพป.นภ.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16257119
4%
815:1
อนุบาล 26636291,292
44%
11212:1
อนุบาล 37827711,553
52%
11114:1
ระดับปฐมวัย1,5071,4572,964
18%
23113:1
ประถมศึกษาปีที่ 18047541,558
14%
11913:1
ประถมศึกษาปีที่ 29098111,720
15%
11515:1
ประถมศึกษาปีที่ 39469091,855
17%
12515:1
ประถมศึกษาปีที่ 49239411,864
17%
12415:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0881,0042,092
19%
11718:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,0649692,033
18%
13016:1
ระดับประถมศึกษา5,7345,38811,122
68%
73015:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1424325749
34%
3422:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2412325737
33%
3720:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3397323720
33%
3819:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,2339732,206
14%
10920:1
รวมทั้งสิ้น8,4747,81816,292
100%
1,07015:1