ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1369
10%
19:1
อนุบาล 2172138
42%
219:1
อนุบาล 3202343
48%
222:1
ระดับปฐมวัย405090
18%
518:1
ประถมศึกษาปีที่ 1262349
16%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 2192847
15%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 3311546
15%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 4332861
20%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 5312859
19%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 6241943
14%
222:1
ระดับประถมศึกษา164141305
60%
1323:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1311647
41%
147:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2201636
31%
136:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3201333
28%
133:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7145116
23%
339:1
รวมทั้งสิ้น275236511
100%
2124:1