ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211415
47%
28:1
อนุบาล 39817
53%
117:1
ระดับปฐมวัย201232
12%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141529
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 214721
12%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 315924
14%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4251742
25%
142:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181129
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121426
15%
126:1
ระดับประถมศึกษา9873171
62%
629:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113922
31%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131124
34%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3141125
35%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น403171
26%
324:1
รวมทั้งสิ้น158116274
100%
1223:1