ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214519
54%
119:1
อนุบาล 39716
46%
116:1
ระดับปฐมวัย231235
19%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131427
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141125
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111223
15%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111627
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101020
13%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141428
19%
128:1
ระดับประถมศึกษา7377150
81%
625:1
รวมทั้งสิ้น9689185
100%
823:1