ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24812
63%
112:1
อนุบาล 3257
37%
17:1
ระดับปฐมวัย61319
18%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 17512
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151025
28%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
17%
115:1
ระดับประถมศึกษา474188
82%
615:1
รวมทั้งสิ้น5354107
100%
813:1