ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-33
30%
13:1
อนุบาล 3347
70%
17:1
ระดับปฐมวัย3710
23%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-33
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6617
21%
17:1
ระดับประถมศึกษา171633
77%
66:1
รวมทั้งสิ้น202343
100%
85:1