ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134
50%
14:1
อนุบาล 3224
50%
14:1
ระดับปฐมวัย358
26%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
26%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
22%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
17%
14:1
ระดับประถมศึกษา121123
74%
64:1
รวมทั้งสิ้น151631
100%
84:1