ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25712
52%
112:1
อนุบาล 36511
48%
111:1
ระดับปฐมวัย111223
18%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121123
21%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 28816
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 491221
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111324
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
7%
18:1
ระดับประถมศึกษา5454108
82%
618:1
รวมทั้งสิ้น6566131
100%
816:1