ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25712
38%
112:1
อนุบาล 3101020
63%
120:1
ระดับปฐมวัย151732
19%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 111516
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 27714
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121224
23%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121527
26%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
7%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
16%
117:1
ระดับประถมศึกษา5649105
63%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14913
42%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24610
32%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3358
26%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น112031
18%
310:1
รวมทั้งสิ้น8286168
100%
1115:1