ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2628
73%
18:1
อนุบาล 3-33
27%
13:1
ระดับปฐมวัย6511
19%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
2%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
23%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
21%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
26%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6268
17%
18:1
ระดับประถมศึกษา272047
81%
68:1
รวมทั้งสิ้น332558
100%
87:1