ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26814
39%
114:1
อนุบาล 313922
61%
122:1
ระดับปฐมวัย191736
17%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 121012
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 216824
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 310717
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 414519
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 59716
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 691019
18%
119:1
ระดับประถมศึกษา6047107
51%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151328
42%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28917
25%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111122
33%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น343367
32%
322:1
รวมทั้งสิ้น11397210
100%
1119:1