ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
53%
18:1
อนุบาล 3347
47%
17:1
ระดับปฐมวัย7815
19%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
14%
19:1
ระดับประถมศึกษา392766
81%
611:1
รวมทั้งสิ้น463581
100%
810:1