ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25813
42%
113:1
อนุบาล 381018
58%
118:1
ระดับปฐมวัย131831
12%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111021
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 291726
16%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112536
23%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 491322
14%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 515823
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 6201131
19%
131:1
ระดับประถมศึกษา7584159
60%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101828
37%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214923
31%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3131124
32%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น373875
28%
325:1
รวมทั้งสิ้น125140265
100%
1124:1