ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2201434
58%
134:1
อนุบาล 391625
42%
125:1
ระดับปฐมวัย293059
16%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 1202040
19%
140:1
ประถมศึกษาปีที่ 2181735
16%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111728
13%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131932
15%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5261137
17%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 6231841
19%
141:1
ระดับประถมศึกษา111102213
57%
636:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191837
36%
137:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2132033
32%
133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3122234
33%
217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4460104
28%
426:1
รวมทั้งสิ้น184192376
100%
1231:1