ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281826
42%
213:1
อนุบาล 3162036
58%
218:1
ระดับปฐมวัย243862
14%
416:1
ประถมศึกษาปีที่ 1332962
16%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 2352863
17%
232:1
ประถมศึกษาปีที่ 3233962
16%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 4293564
17%
232:1
ประถมศึกษาปีที่ 5253762
16%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 6333366
17%
233:1
ระดับประถมศึกษา178201379
86%
1329:1
รวมทั้งสิ้น202239441
100%
1726:1