ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291423
55%
123:1
อนุบาล 310919
45%
119:1
ระดับปฐมวัย192342
21%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161026
17%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141327
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3161127
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
9%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5231134
22%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111526
17%
126:1
ระดับประถมศึกษา8965154
79%
626:1
รวมทั้งสิ้น10888196
100%
825:1