ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28917
44%
117:1
อนุบาล 3121022
56%
122:1
ระดับปฐมวัย201939
18%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 19918
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 28917
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 314923
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101525
21%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 59817
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 610717
15%
117:1
ระดับประถมศึกษา6057117
53%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111920
32%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214923
37%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311920
32%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น362763
29%
321:1
รวมทั้งสิ้น116103219
100%
1120:1