ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2527
44%
17:1
อนุบาล 3549
56%
19:1
ระดับปฐมวัย10616
10%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 15813
9%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
13%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 311617
11%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131831
20%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 5261238
25%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161834
22%
217:1
ระดับประถมศึกษา8072152
90%
917:1
รวมทั้งสิ้น9078168
100%
1115:1