ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25914
82%
114:1
อนุบาล 33-3
18%
13:1
ระดับปฐมวัย8917
13%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 12911
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48412
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121123
28%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 611415
18%
115:1
ระดับประถมศึกษา414283
66%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1235
19%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27-7
27%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39514
54%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น18826
21%
39:1
รวมทั้งสิ้น6759126
100%
1111:1