ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271421
75%
121:1
อนุบาล 3437
25%
17:1
ระดับปฐมวัย111728
23%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 14711
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27714
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141024
26%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 581018
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
14%
113:1
ระดับประถมศึกษา494493
77%
616:1
รวมทั้งสิ้น6061121
100%
815:1