ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29918
53%
118:1
อนุบาล 37916
47%
116:1
ระดับปฐมวัย161834
23%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 110414
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 210616
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 412820
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161430
26%
130:1
ระดับประถมศึกษา6747114
77%
619:1
รวมทั้งสิ้น8365148
100%
819:1