วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 120464649 346 -351 5
ขนาดกลาง /นร.121 - 600575752 -554 249 -5
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 150022222
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป00000
รวม105105103 -2102 -1102