วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 120046 464649 346 -3
ขนาดกลาง /นร.121 - 600057 575752 -554 2
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 150002 2222
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป00000
รวม0105 105105103 -2102 -1