เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
39020001 บ้านกุดดินจี่ นากลางwww.nb2.go.th/~kuddinjeekuddinjeeschool39020001@gmail.com
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา นากลาง
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ นากลางhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760087laracha2015@hotmail.com
39020004 บ้านอาบช้าง นากลาง
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา นากลางwww.nb2.go.th/nonsawang1/nonsawang
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา นากลางwww.nb2.go.th/nongtoomnongtoom@hotmail.com
39020007 กุดแห่วิทยา นากลางwww.nb2.go.th/kudhaewittayakudhaewittaya@hotmail.com
39020008 บ้านป่าแดงงาม นากลางduangjan0909@gmail.com
39020009 บ้านสนามชัย นากลาง
39020010 บ้านนาสมใจ นากลาง--
39020011 บ้านยางชุม นากลางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760084yangchum0011@gmail.com
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ นากลางwww.nb2.go.th/~khoakhloikhoakhloischool@gmail.com
39020013 บ้านหนองแวงคำ นากลาง--
39020014 บ้านหนองแสง นากลาง
39020015 บ้านขอบเหล็ก นากลาง
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์ นากลางhttp://113.53.226.93/~houihanhouihan2562@gmail.com
39020017 ดงสวรรค์วิทยา นากลางdongsawan@hotmail.com
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา นากลาง--
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร นากลาง-phongkhasri@nb2.go.th
39020020 บ้านหนองเอี่ยน นากลาง--
39020021 บ้านหนองด่าน นากลาง-nb2_nongdan@hotmail.com
39020022 บ้านหนองบัวคำแสน นากลาง--
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์ นากลาง
39020024 นครชัยประชาสรรค์ นากลาง
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา นากลางhttp://www.nb2.go.th/nonmainonmainonsila@hotmail.com
39020026 บ้านโนนเมือง นากลาง--
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน นากลาง
39020029 บ้านโนนม่วง นากลางnb2.go.th/nonmoung-
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ นากลาง-Saengdownnonthart@gmail.com
39020031 บ้านก่าน นากลาง
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา นากลาง
39020033 บ้านโนนงาม นากลาง
39020034 บ้านซำเสี้ยว นากลางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760099samsiaw34@gmail.com
39020036 บ้านโนนตาล นากลางnontanschool3@gmail.com
39020037 บ้านนาหนองทุ่ม นากลาง-lala_p23@hotmail.co.th
39020038 บ้านฝั่งแดง นากลางwww.nb2.go.th/fungdang
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล นากลาง
39020040 บ้านท่าอุทัย นากลาง113.53.226.93/~tha-uthai/school/thauthai2556@hotmail.com
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ นากลาง113.53.226.93/~nonsawatngamkham3107@gmail.com
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร นากลาง-leaw.ma@gmail.com
39020044 หนองด้วงวังประทุม นากลาง-
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์ นากลาง--
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สุวรรณคูหาhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760222nonphawanchianghai@gmail.com
39020047 ยูงทองวิทยา สุวรรณคูหา
39020048 บ้านกุดผึ้ง สุวรรณคูหา--
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สุวรรณคูหา-
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สุวรรณคูหาhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760229nsr.53@hotmail.com
39020051 บ้านดงมะไฟ สุวรรณคูหา
39020052 บ้านนาไร่ สุวรรณคูหา--
39020053 บ้านวังหินซา สุวรรณคูหาhttp://113.53.226.93/~wunghinza/web/index.phpwunghinza001@gmail.com
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย สุวรรณคูหาwww.nb2.go.th/phazon/-
39020055 บ้านกุดฮู สุวรรณคูหา
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สุวรรณคูหา
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สุวรรณคูหาhttp://www.nb2.go.th/nongbuanoinongbuanoi_school@hotmail.co.th
39020058 บ้านนาด่าน สุวรรณคูหา
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สุวรรณคูหา
39020060 บ้านโนนงามวิทยา สุวรรณคูหา--
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สุวรรณคูหา
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา สุวรรณคูหา--
39020063 บ้านโนนสำราญ สุวรรณคูหาhttp://www.nb2.go.th/nonsamrannb2104@nb2.go.th
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทอง สุวรรณคูหา
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สุวรรณคูหา-nb2157@nb2.go.th
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์ สุวรรณคูหา
39020067 บ้านนาสี สุวรรณคูหา--
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สุวรรณคูหาwww.hinhow.com
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย สุวรรณคูหา--
39020070 โนนอุดมศึกษา สุวรรณคูหา--
39020071 โนนปอแดงวิทยา สุวรรณคูหาwww.nb2.go.th/nonpodangwittayanonpodang@hotmail.com
39020072 บ้านต่างแคน สุวรรณคูหา-tangkaen_2012@hotmail.com
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สุวรรณคูหา-khamphai_178@hotmail.com
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สุวรรณคูหาnonmakha@hotmail.com
39020075 บ้านนาโมง สุวรรณคูหา--
39020076 บ้านต้อง สุวรรณคูหาbantong1111@gmail.com
39020077 บ้านโคกนกสาริกา สุวรรณคูหาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760242-
39020078 บ้านคลองเจริญ สุวรรณคูหา
39020079 บ้านบุญทัน สุวรรณคูหา--
39020080 หนองเหลืองขามนคร สุวรรณคูหา
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหาhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760205AnubalAnubal@hotmail.com
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม สุวรรณคูหาwww.nb2.go.th~nakonago2552@gmail.com
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง นาวัง-prongwangmoung@gmail.com
39020084 บ้านภูเขาวง นาวัง
39020085 เทพคีรีพิทยาคม นาวังwww.tepkiripit.go.thsian2517@gmail.com
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ นาวังwww.nb2.go.th/nazamjuang
39020087 บ้านนาส้มโฮง นาวังhttp;//nb2.go.th/nasomhong-
39020088 บ้านหนองค้อ นาวัง--
39020089 บ้านผาเวียง นาวัง-pawiengnb2@gmail.com
39020090 บ้านนาแก นาวังhttp://113.53.226.93/~nakae-
39020091 บ้านโคกนาเหล่า นาวัง
39020092 บ้านโคกกะทอ นาวังhttp://202.143.164.92/~kokkatorsomsaj2804@0becmail.obec.go.th
39020093 บ้านนาสมนึก นาวังhttp://www.nb2.go.th/nasomnuk-
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นาวัง
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี นาวัง
39020096 บ้านนากลาง นาวัง
39020097 บ้านวังสำราญ นาวัง
39020098 บ้านผาวัง นาวังhttp://www.thaischool.in.th/pawung/
39020099 บ้านโคกสง่า นาวังwww.nb2.go.th/koksa-ngakoksanga2020@gmail.com
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง นาวัง
39020101 บ้านไทยนิยม นาวังThainiyom.schoolnetthainiyom@hotmail.com
39020102 บ้านนาเจริญ นาวัง-nacharoen2558@hotmail.com
39020103 บ้านนาสุรินทร์ นาวังwww.nb2.go.th/ nasurinnasurin@nb2.go.th
39020104 บ้านโคกหนองบัว นาวังwww.facebook.com/koknongbuakoknongbua14@hotmail.com
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง นาวัง-krukan82@gmail.com
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา นาวังsupjan.2504@gmail.com