สถิติ/บริการ

3,548

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน76721.62%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.30%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3078.65%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2206.20%
ผลสอบ O-Net1484.17%
คณะกรรมการ1484.17%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1183.33%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.96%
สถิติ/บริการ972.73%
ภาพรวมระดับจังหวัด832.34%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง822.31%
ตารางจำแนก.เพศ792.23%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน742.09%
โครงการในโรงเรียน732.06%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง681.92%
แนวโน้ม จำนวน นร.631.78%
สรุป นร.รายชั้นเรียน591.66%
ผลสอบ NT581.63%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ561.58%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ471.32%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ451.27%
นร.จำแนกตามอายุ421.18%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา391.10%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น381.07%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน381.07%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา371.04%
รายงานบริหารงบประมาณ340.96%
ผลสอบ RT340.96%
บุคลากรเกษียณอายุ330.93%
นร.จำแนกตามความพิการ290.82%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง230.65%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.65%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.65%
นร.จำแนกตามสัญชาติ220.62%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส210.59%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.45%
ตรวจผลการเรียน นร.140.39%
นร.จำแนกตามศาสนา120.34%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.31%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.25%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ90.25%
นร.จบการศึกษา ป.640.11%
นร.จบการศึกษา ม.340.11%
นร.จบการศึกษา ม.610.03%