251

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน4317.13%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3614.34%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2911.55%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา197.57%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน166.37%
ผลสอบ O-Net135.18%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น114.38%
โครงการในโรงเรียน83.19%
ผลสอบ RT83.19%
ผลสอบ NT62.39%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา51.99%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ51.99%
คณะกรรมการ51.99%
ตารางจำแนก.เพศ51.99%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ41.59%
รายงานบริหารงบประมาณ41.59%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง41.59%
ตรวจผลการเรียน นร.41.59%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน41.59%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง31.20%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง31.20%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส20.80%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ20.80%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง20.80%
นร.จำแนกตามอายุ20.80%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.10.40%
นร.ขาดแคลน10.40%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน10.40%
บุคลากรเกษียณอายุ10.40%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
สถิติ/บริการ0-
ภาพรวมระดับจังหวัด0-
นร.จำแนกตามความพิการ0-
นร.จำแนกตามสัญชาติ0-
นร.จำแนกตามศาสนา0-
นร.จบการศึกษา ป.60-
นร.จบการศึกษา ม.30-
นร.จบการศึกษา ม.60-
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ0-
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
แนวโน้ม จำนวน นร.0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-