สถิติ/บริการ

3,433

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน78022.72%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.61%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3038.83%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2176.32%
คณะกรรมการ1414.11%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1193.47%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1053.06%
สถิติ/บริการ972.83%
ผลสอบ O-Net902.62%
ตารางจำแนก.เพศ802.33%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ภาพรวมระดับจังหวัด782.27%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง772.24%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน732.13%
สรุป นร.รายชั้นเรียน722.10%
โครงการในโรงเรียน722.10%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง692.01%
แนวโน้ม จำนวน นร.601.75%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ561.63%
นร.จำแนกตามอายุ471.37%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ451.31%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ441.28%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น381.11%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา371.08%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา371.08%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน351.02%
รายงานบริหารงบประมาณ340.99%
ผลสอบ NT320.93%
นร.จำแนกตามความพิการ310.90%
บุคลากรเกษียณอายุ270.79%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง240.70%
นร.จำแนกตามสัญชาติ240.70%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.67%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.67%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส210.61%
ผลสอบ RT190.55%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.47%
นร.จำแนกตามศาสนา140.41%
ตรวจผลการเรียน นร.140.41%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.120.35%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.26%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.20%
นร.จบการศึกษา ป.610.03%
นร.จบการศึกษา ม.30-
นร.จบการศึกษา ม.60-