จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด-839283-1,122
ความพิการทางการมองเห็น-2--2
ความพิการทางการได้ยิน-2--2
ความพิการทางสติปัญญา-105-15
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112-13
ความพิการทางการเรียนรู้-803272-1,075
ความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-41-5
ความพิการทางการออทิสติก-1--1
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-52-7
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----
นักเรียนพิการทั้งหมด-839283-1,122
ความพิการทางการมองเห็น-2--2
ความพิการทางการได้ยิน-2--2
ความพิการทางสติปัญญา-105-15
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112-13
ความพิการทางการเรียนรู้-803272-1,075
ความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-41-5
ความพิการทางการออทิสติก-1--1
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-52-7
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2114-35
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา--1-1
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2115-36
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-17--17
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-54-9
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-54-9
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2213-35
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2213-35
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-828-36
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-828-36
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-17--17
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1710-27
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1711-28
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลาง