จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด-839283-1,122
ความพิการทางการมองเห็น-2--2
ความพิการทางการได้ยิน-2--2
ความพิการทางสติปัญญา-105-15
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112-13
ความพิการทางการเรียนรู้-803272-1,075
ความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-41-5
ความพิการทางการออทิสติก-1--1
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-52-7
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----
นักเรียนพิการทั้งหมด-839283-1,122
ความพิการทางการมองเห็น-2--2
ความพิการทางการได้ยิน-2--2
ความพิการทางสติปัญญา-105-15
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112-13
ความพิการทางการเรียนรู้-803272-1,075
ความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-41-5
ความพิการทางการออทิสติก-1--1
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-52-7
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2114-35
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา--1-1
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2115-36
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-17--17
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-54-9
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-54-9
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2213-35
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2213-35
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-828-36
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-828-36
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-17--17
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1710-27
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1711-28
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1523-38
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1623-39
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-25--25
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1214-26
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1314-27
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-53--53
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-53--53
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-116-17
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-116-17
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-36-9
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-36-9
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-64-10
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-36-9
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-37-10
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-63-9
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-63-9
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-915-24
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-916-25
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-46-10
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-66-12
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-177-24
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-12-3
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-189-27
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-410-14
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-410-14
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-189-27
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-189-27
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-713-20
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-11-2
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-815-23
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-52-7
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-52-7
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1111-22
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1111-22
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-148-22
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-148-22
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-276-33
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-286-34
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-129-21
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-139-22
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-106-16
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-107-17
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-48-12
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-48-12
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้--2-2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา--1-1
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-14-5
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-32-5
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-32-5
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-57-12
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-37-10
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-24--24
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-23--23
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-23--23
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1720-37
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1720-37
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT