จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,5376,8931,501-9,931
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง4---4
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน1,5306,8451,494-9,869
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า-253-28
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท3234-30
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2411742-183
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2411742-183
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3266--98
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3266--98
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-13-4
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน446447-155
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด446550-159
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3574--109
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3574--109
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3862--100
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3862--100
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2390--113
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2390--113
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน169663-175
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด169663-175
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2021271-303
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2021271-303
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2150--71
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2150--71
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน-6--6
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6--6
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน132--33
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด132--33
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2810984-221
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2810984-221
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1367--80
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1368--81
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน111--12
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด112--13
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน16105--121
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16105--121
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1238--50
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1238--50
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน74733-87
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด74733-87
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน24109--133
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด24109--133
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน442--46
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด442--46
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1133--44
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1133--44
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน36450-117
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36450-117
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2992--121
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2993--122
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน10117--127
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10117--127
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1576--91
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1576--91
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน542--47
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด542--47
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน139838-149
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด139838-149
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน22218-42
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22218-42
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน179725-139
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด179725-139
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-2--2
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน-52--52
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-54--54
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน751--58
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด751--58
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1563--78
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1563--78
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน843--51
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด943--52
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1241--53
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243--55
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท112--13
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน818--26
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด930--39
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน721--28
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด721--28
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน35106--141
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด35106--141
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน866--74
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด866--74
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1224--36
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1224--36
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน430--34
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด430--34
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน36215-80
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36215-80
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน535--40
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด535--40
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน426--30
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด426--30
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3310366-202
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3310366-202
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1344--57
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1344--57
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน125443-109
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด125443-109
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน277155-153
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด277255-154
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน527--32
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด527--32
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน52140--192
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด52140--192
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1469--83
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1469--83
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2054--74
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2054--74
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน-3226-58
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3226-58
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน26021-83
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26021-83
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2572--97
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2572--97
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน4513460-239
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4513461-240
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3313944-216
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3313944-216
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน45947-110
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด46047-111
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1247--59
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1248--60
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน75532-94
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด75532-94
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2210527-154
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3886--124
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3886--124
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1157--68
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1157--68
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1513071-216
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1513271-218
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน965--74
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด965--74
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2312584-232
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2312584-232
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1125164-290
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1125164-290
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1971--90
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1311352-178
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1311352-178
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1988--107
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1988--107
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด245531-110
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1033--43
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1033--43
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน753--60
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด753--60
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2045--65
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2045--65
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน3911440-193
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3911440-193
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน215220-93
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด215220-93
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน32104--136
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด32104--136
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2040--60
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2041--61
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน25219--244
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด25219--244
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1852--70
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1852--70
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4--4
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-5--5
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2564--89
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2573--98
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน48--12
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด48--12
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน93926-74
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด93926-74
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน749--56
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด749--56
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน522--27
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด522--27
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2173--94
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2173--94
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-1--1
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน-19--19
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20--20
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน766--73
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด766--73
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน318450-165
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด318450-165
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1393--106
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1393--106
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน212--14
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด212--14
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน-34--34
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-34--34
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน1265--77
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1265--77
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด240--42
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน240--42
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด145725-96
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน145725-96
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2792--119
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2792--119
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด630--36
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน630--36
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2699--125
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน2699--125
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16111--127
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน16111--127
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด224--26
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน224--26
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-63--63
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน-63--63
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด161--62
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน161--62
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด216427-112
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กถูกทอดทิ้ง4---4
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กเร่ร่อน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ชนกลุ่มน้อย-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กยากจน165224-92
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กำพร้า-113-14
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท11--2
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT