ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

61

เพศชาย 23 /38%
เพศหญิง 38 /62%

ในโรงเรียน

659

เพศชาย 206 /31%
เพศหญิง 453 /69%

ในสำนักงาน

61

ศึกษานิเทศก์13 /21%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /16%
เจ้าหน้าที่ธุรการ10 /16%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /7%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
ยาม3 /5%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /3%
นักวิชาการศึกษา2 /3%
นักทรัพยากรบุคคล2 /3%
แม่บ้าน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
พนักงานราชการ1 /2%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /2%
นักจัดการงานทั่วไป1 /2%
ช่างไม้1 /2%
ช่างไฟฟ้า1 /2%
ช่างปูน1 /2%

ในโรงเรียน

850

ครู504 /59%
ผู้อำนวยการโรงเรียน99 /12%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)68 /8%
ครูผู้ช่วย53 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)36 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)29 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)19 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)17 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)11 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)5 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%

ในสำนักงาน

61

ชำนาญการพิเศษ28 /46%
ไม่มีวิทยฐานะ19 /31%
ปฏิบัติงาน5 /8%
ชำนาญการ5 /8%
เชี่ยวชาญพิเศษ3 /5%
เชี่ยวชาญ1 /2%

ในโรงเรียน

850

ไม่มีวิทยฐานะ310 /36%
ชำนาญการพิเศษ257 /30%
162 /19%
เชี่ยวชาญพิเศษ65 /8%
ชำนาญการ49 /6%
ปฏิบัติงาน4 /0%
1 /0%
ชำนาญงาน1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%

ในสำนักงาน

61

ปริญญาโท26 /43%
ปริญญาตรี19 /31%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /13%
ปริญญาเอก5 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /5%

ในโรงเรียน

850

ปริญญาตรี422 /50%
ปริญญาโท177 /21%
162 /19%
ปริญญาเอก62 /7%
ต่ำกว่าอนุปริญญา17 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า9 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

1

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง มลธิชา ยะโสบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT