ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

69

เพศชาย 25 /36%
เพศหญิง 44 /64%

ในโรงเรียน

809

เพศชาย 239 /30%
เพศหญิง 570 /70%

ในสำนักงาน

76

ศึกษานิเทศก์18 /24%
เจ้าหน้าที่ธุรการ11 /14%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /13%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
พนักงานราชการ4 /5%
นักวิชาการเงินและบัญชี3 /4%
นักวิชาการศึกษา3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
แม่บ้าน2 /3%
ยาม2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักทรัพยากรบุคคล2 /3%
ช่างไม้1 /1%
ช่างไฟฟ้า1 /1%
ช่างปูน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักการภารโรง1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%

ในโรงเรียน

1,148

ครู696 /61%
ผู้อำนวยการโรงเรียน99 /9%
ครูผู้ช่วย97 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)69 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)60 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)43 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)25 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)24 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)11 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)9 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)3 /0%
1 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)1 /0%

ในสำนักงาน

76

ชำนาญการพิเศษ26 /34%
ไม่มีวิทยฐานะ21 /28%
เชี่ยวชาญพิเศษ10 /13%
ชำนาญการ8 /11%
6 /8%
ปฏิบัติงาน4 /5%
ชำนาญงาน1 /1%

ในโรงเรียน

1,148

ไม่มีวิทยฐานะ448 /39%
298 /26%
ชำนาญการพิเศษ274 /24%
ชำนาญการ61 /5%
เชี่ยวชาญพิเศษ56 /5%
ปฏิบัติงาน8 /1%
1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

76

ปริญญาโท30 /39%
ปริญญาตรี24 /32%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /11%
6 /8%
ปริญญาเอก5 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

1,148

ปริญญาตรี553 /48%
298 /26%
ปริญญาโท212 /18%
ปริญญาเอก53 /5%
ต่ำกว่าอนุปริญญา21 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า10 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT