ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสไม่มีวิทยฐานะรวม
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1201120001833
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 12020000610
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102100048
39020004 บ้านอาบช้างนากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 10042000612
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000001
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 12020100611
39020007 กุดแห่วิทยานากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002000079
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 110110000517
39020009 บ้านสนามชัยนากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001120037
39020010 บ้านนาสมใจนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000011
39020011 บ้านยางชุมนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002000057
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 11071000615
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101200037
39020014 บ้านหนองแสงนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002000002
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 12012000712
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000100023
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100000045
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 10043000411
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 10051000612
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000045
39020021 บ้านหนองด่านนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101000024
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202000015
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110170000018
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 10041000510
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 10071000311
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 110102000720
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 11070000917
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101000002
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000000
39020031 บ้านก่านนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000001
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000047
39020033 บ้านโนนงามนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002000057
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 10031000610
39020036 บ้านโนนตาลนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000058
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000067
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000014
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1103100049
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001100079
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101000068
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 10073000616
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101000046
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002000057
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 110110001114
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100000023
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000012
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 100320001116
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000044
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 10041000510
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 10030000811
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002000024
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100000012
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 100620001119
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 10041000510
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101010014
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 12063000819
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 10052000916
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 10032000510
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102000014
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 11042100917
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1004000048
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทองสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000000
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102000036
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000022
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 10010000910
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 100300001720
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 11003000610
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 10012000710
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000011
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 100410001015
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 110100001012
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100000067
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000078
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000078
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 111010100114
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 10031010813
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000100045
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000069
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000012
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000056
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100000012
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101000013
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 10072000615
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000045
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000023
39020088 บ้านหนองค้อนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000025
39020089 บ้านผาเวียงนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000000
39020090 บ้านนาแกนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1005000016
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 110103000216
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1200000002
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1104100039
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000000
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000001
39020096 บ้านนากลางนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001000012
39020097 บ้านวังสำราญนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 101410001117
39020098 บ้านผาวังนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 11052200313
39020099 บ้านโคกสง่านาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100000001
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000003
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002200048
39020102 บ้านนาเจริญนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 10080000311
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003000014
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101000013
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000011
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 10030000912
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT