ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 182432
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1369
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1044
39020004 บ้านอาบช้างนากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 101212
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 12810
39020007 กุดแห่วิทยานากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1369
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 161016
39020009 บ้านสนามชัยนากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1347
39020010 บ้านนาสมใจนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020011 บ้านยางชุมนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1347
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 151015
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1257
39020014 บ้านหนองแสงนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1022
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1279
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1033
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1134
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 13811
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 121012
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1235
39020021 บ้านหนองด่านนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1033
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1134
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 121315
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14610
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 101111
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 141620
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 161117
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000
39020031 บ้านก่านนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1257
39020033 บ้านโนนงามนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1077
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 14610
39020036 บ้านโนนตาลนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1358
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1246
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1134
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1246
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1279
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1077
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 151116
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1066
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1336
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 16814
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1123
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1022
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 151116
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1044
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 14610
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 13710
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1044
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1022
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 110919
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 14610
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 1123
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 181119
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 16915
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 14610
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1224
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 161117
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1358
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทองสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1055
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1022
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 13710
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 111920
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1099
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 12810
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 131013
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 14812
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1156
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1358
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1448
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 18614
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 14711
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 1224
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1369
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1145
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1123
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 151015
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1235
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1033
39020088 บ้านหนองค้อนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1044
39020089 บ้านผาเวียงนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000
39020090 บ้านนาแกนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1156
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 151116
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1279
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020096 บ้านนากลางนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202
39020097 บ้านวังสำราญนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 161117
39020098 บ้านผาวังนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 15813
39020099 บ้านโคกสง่านาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1033
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1268
39020102 บ้านนาเจริญนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 12911
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1044
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1011
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 14812
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT