ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

102

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

46

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

8

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

102

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

102

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

32

ตาราง

1,084

ห้องเรียน
-15
ตาราง

16,962

นักเรียน
-121
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,115

47
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

11,593

-64
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,254

-104
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,224

ครูและบุคลากร

สนง.
76
รร.
1,148
ตาราง

24

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,224

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ70 /69%
ปฐมวัย - ม.ต้น32 /31%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 46 /45%
ขนาดกลาง 54 /53%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 46 /45%
ขนาดที่ 2 28 /27%
ขนาดที่ 3 16 /16%
ขนาดที่ 4 9 /9%
ขนาดที่ 5 3 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 186 /49%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 5 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 59 /16%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 80 /21%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 24 /6%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 6 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 2 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 7 /2%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 3 /1%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นาย ประภาส พลไชย
  • นาย อธิวัฒน์ สายสิงห์
102 โรงเรียน

3 อำเภอ
นากลาง

42 โรงเรียน

ตาราง
นาวัง

24 โรงเรียน

ตาราง
สุวรรณคูหา

36 โรงเรียน

ตาราง

12 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1

103 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาวัง 1

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาวัง 3

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 2

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 3

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 4

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนากลาง 5

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 1

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 2

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 3

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณฯ 4

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT