คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
  คณะกรรมการอำนวยการ
   คณะกรรมการพัฒนาระบบ
    ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
    Version.2022.2.KAOPUNHOT